Sähköalojen ammattiliitto ry:n osaston säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry ja sen kotipaikka on Turku.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä osastoksi. Se kuuluu jäsenenä Sähköalojen ammattiliitto ry:een, jota nimitetään epävirallisesti Sähköliitoksi ja näissä säännöissä liitoksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Osasto kokoaa sähköisillä aloilla:
– energia-alalla
– tietoliikennealalla
– informaatiotekniikka-alalla
– talotekniikka-alalla
– teollisuuden ja palvelualojen sähköisen ja teknisen huollon, tuotannon sekä kunnossapidon alalla
– sekä näihin liittyvissä ammateissa

työskentelevät henkilöt parantamaan heidän työsuhteidensa ehtoja, laajentamaan heidän ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan, sekä toimimaan heidän yhteiskunnallisen asemansa ja sivistystasonsa kohottamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:
a) seuraa työlainsäädännön sekä muiden työsuhteeseen liittyvien säädösten ja sopimusten noudattamista.
b) tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia sekä neuvottelee jäseniään koskevista työehto- sekä työsuojelu-, koulutus-, työpaikkademokratia-, rationalisointi- ym. sopimuksista.
c) järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja viihdetilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa.
d) harjoittaa paikkakunnalla tiedotustoimintaa osaston ja liiton tunnetuksi tekemiseksi.
e) on yhteistoiminnassa osaston tavoitteita ja periaatteita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
f) voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.
g) toimintansa tukemiseksi osasto voi järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia sekä harjoittaa ravintolaliikettä ja kioskikauppaa, osaston toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä osaston toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiasiallisesti taloudelliseksi.
h) voi perustaa työpaikoille hallituksen alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja eli työhuonekuntia, työhuonekuntien säännöt hyväksyy osaston hallitus, eivätkä ne saa olla ristiriidassa osaston ja liiton sääntöjen kanssa, osaston on huolehdittava perustamansa työhuonekunnan taloudellisista toimintamahdollisuuksista.

3 § OSASTON JÄSENET

Osaston jäseneksi voidaan hyväksyä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainituilla aloilla työskentelevä henkilö, joka hyväksyy liiton ja osaston tarkoituksen eikä ole henkilökohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta liiton tai osaston sääntöjä eikä kuulu liiton tavoitteita tai periaatteita vastustaviin järjestöihin.

Osaston jäsenet hyväksyy osaston hallitus jäsenhakemuksen perusteella. Jos hallitus hylkää jäsenhakemuksen, hakija voi vaatia asiassa liiton hallituksen lausunnon. Liiton hallituksen lausunnon perusteella asia käsitellään uudelleen osaston hallituksessa. Jäsenhakemus voidaan osoittaa myös liitolle, joka kirjaa jäsenhakemuksen saapuneeksi ja lähettää hakemuksen osaston hallituksen käsiteltäväksi. Jos hakemus hyväksytään, jäsenyys alkaa siitä lukien, kun jäsen on allekirjoittanut jäsenhakemuksen ja liittomaksujen maksaminen on alkanut.

Osaston kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sääntöjen 2 §:n tarkoittamilla aloilla opiskelevat ammattioppilaat. Kannatusjäsenellä on osaston kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hänellä ei ole äänioikeutta liiton eikä osaston vaaleissa eikä muissa äänestyksissä. Siirryttyään työskentelemään 2 §:ssä mainitulle alalle kannatusjäsen saa osaston päätöksellä täydet jäsenoikeudet samoin edellytyksin kuin uusi jäsen. Osaston kannatusjäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Osaston on lähetettävä jokaisesta jäsenestään liittoon ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksun perintäsopimuksella tai liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisena tiedostona. Kannatusjäsenet ilmoitetaan kannatusjäsenen jäsenhakemuslomakkeella tai liiton hallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kotimaisesta tai ulkomaisesta ammatillisesta järjestöstä siirtyvä jäsen säilyttää hankkimansa jäsenyysajan, jos hän jättää jäsenhakemuksen osastoon kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kotimaisesta järjestöstä ja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ulkomaisesta järjestöstä eroamisesta lukien.

Siirtyessään liiton osastosta toiseen jäsen säilyttää saavuttamansa jäsenoikeudet vähentymättöminä.

Ulkomaille muuttava jäsen saa halutessaan liitolta todistuksen jäsenyydestään.

4 § LIITTOMAKSUT

Varsinainen liittomaksu:
Osaston jäsen on velvollinen suorittamaan prosentuaalista liittomaksua, joka lasketaan jäsenen päätoimesta maksetusta verollisesta palkasta tai sen sijaan maksetusta korvauksesta sekä työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista.

Työnantaja perii liittomaksut osastojen jäsenten antamien valtakirjojen perusteella (työnantajaperintä). Liitto kantaa niiltä jäseniltä liittomaksun, joilta työnantajat eivät peri liittomaksua (itse maksavat jäsenet). Osasto avustaa liittoa ja valvoo jäsenmaksujen suorittamista.

Edustajisto vahvistaa vuosittain varsinaisessa kokouksessaan liittomaksun suuruuden seuraavalle vuodelle. Osastojen jäseniltä perittävästä liittomaksusta liiton osuus on 0,9 % ja osaston osuus 0,2 %. Muista liittomaksun osista edustajisto päättää vuosittain.

Osaston jäsen, joka jättää ansiotyön ja siirtyy hoitamaan jotain muuta ammattia tai tehtävää, johon liitolla ei ole työehtosopimusoikeutta, säilyttää jäsenoikeutensa maksamalla edustajiston erikseen vahvistaman liittomaksun.

Ennen vuotta 1993 muilla syillä kuin eläkkeelle siirtymisen perusteella vapaajäsenyyden saavuttaneet osaston jäsenet maksavat edustajiston vuosittain seuraavalle vuodelle päättämän liittomaksun.

Ylimääräinen liittomaksu:
Liiton hallitus voi työtaistelutilanteen niin vaatiessa määrätä osaston jäsenten maksettavaksi ylimääräisen liittomaksun, joka ei saa nousta varsinaista liittomaksua suuremmaksi. Liiton hallitus määrää myös ajan, jolta ylimääräistä liittomaksua kannetaan.

Osastomaksu:
Osastolla on oikeus kantaa varsinaisen liittomaksun lisäksi osastomaksua, jonka osaston syyskokous päättää.

Liittomaksujen valvonta:
Osaston on valvottava työnantajien perimien liittomaksujen suorituksia liitolle. Sen on myös valvottava, että työnantajien toimittamat jäsenkohtaiset selvitysluettelot perityistä liittomaksuista ovat oikein ja saapuvat ajoissa liitolle.

5 § LIITTOMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

Osaston jäsen ei ole velvollinen maksamaan liittomaksua KELA:n maksamista korvauksista eikä sosiaaliavustuksen luonteisista maksuista.

Jäsen ei ole myöskään velvollinen maksamaan liittomaksua ajalta, jolloin hän
a) on opiskelemassa;
b) suorittaa ase- tai siviilipalvelusta;
c) saa määräaikaista eläkettä;
d) on laitoshoidossa tai omaishoitoajalla;
e) suorittaa vapausrangaistusta;
f) on sapattivapaalla;
g) osallistuu liiton hyväksymään työtaisteluun, taikka
h) on kannatusjäsenenä.

Liiton hallitus voi myöntää osaston jäsenelle vapautuksen liittomaksujen maksamisesta yllä oleviin verrattavista muista painavista syistä.

Osaston jäsen saa vapaajäsenyyden siirtyessään eläkkeelle ja vapautuu kaikista liittomaksuista. Vapaajäsenellä on näiden sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet, paitsi ne, joista näissä säännöissä on erikseen määrätty. Saavutetut jäsenedut ja -oikeudet säilyvät.

6 § OSASTOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Osaston jäsenellä on oikeus erota osastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota osastosta ilmoittamalla siitä osaston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Erottuaan osastosta jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa, samalla hän vapautuu jäsenyyteensä liittyvistä velvollisuuksista, joihin hän on osastoon liittyessään sitoutunut. Hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan liittomaksunsa jäsenyytensä ajalta.

Jos osaston jäsen laiminlyö liittomaksujensa suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, osaston hallitus voi katsoa hänet eronneeksi osastosta.

Jäsen voidaan erottaa osastosta:
a) jos hän tahallisesti rikkoo osaston tai liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta osaston tai liiton hallituksen toimivaltansa nojalla antamia ohjeita taikka toimii muutoin vastoin osaston tai liiton omaksumia periaatteita tai liiton eheyttä vahingoittavasti;
b) jos hän on petollisella tavalla nostanut avustusta;
c) jos hän on kavaltanut osaston tai liiton hänen hoitoonsa uskomia varoja; taikka
d) jos hän on päässyt jäseneksi antamalla itsestään vääriä tai muutoin harhaanjohtavia tietoja.

Jäsentä, joka on erotettu osastosta muusta syystä kuin liittomaksun maksamisen laiminlyönnin johdosta, ei ilman osaston kokouksen päätöstä voida ottaa uudelleen jäseneksi. Jos erotettu jäsen on huomaamatta päässyt uudelleen jäseneksi, voi osaston hallitus erottaa hänet.

Esitys jäsenen erottamiseksi osastosta on tehtävä kirjallisesti osaston hallitukselle. Esitykseen on liitettävä todisteet ja mainittava tarkalleen ne syyt, joihin erottamisvaatimus perustuu. Osaston hallituksen on tutkittava erottamisvaatimus ja saatettava asia lausunnollaan varustettuna osaston kokouksen päätettäväksi. Ennen päätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus kirjallisesti tai kokouksessa suullisesti antaa selitys asiasta.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan liiton hallitukselle. Liiton hallitus antaa asiasta lausunnon osaston hallitukselle, jonka on käsiteltävä asia uudelleen lausunnon perusteella.

7 § OSASTON KOKOUKSET

Osaston sääntömääräiset kokoukset ovat marraskuun alun ja joulukuun lopun välillä pidettävä syyskokous sekä helmikuun alun ja huhtikuun lopun välillä pidettävä kevätkokous. Muita kokouksia osasto pitää tarvittaessa.

Osaston kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päättämällä tavalla joko lehti-ilmoituksella, kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjeellä tai työpaikoille julkipantavilla ilmoituksilla. Syyskokouksesta ja kevätkokouksesta tulee ilmoittaa vähintään neljätoista (14) päivää ennen ja muista kokouksista vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esityksiä osaston kokouksen käsiteltäväksi voi tehdä jokainen jäsen osaston hallitukselle tai kokouksessa. Hallituksen on valmisteltava esitys oman lausuntonsa ohella seuraavaan osaston kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan osaston kokouksen yksimielisellä päätöksellä käsitellä ja päättää heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Jos joku kokouksessa olevista osaston jäsenistä vaatii, toimitetaan lippuäänestys. Äänten mennessä tasan, asia ratkaistaan arvalla.

Vaalit toimitetaan äänestämällä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenellä yksi (1) ääni. Ellei säännöissä ole toisin määrätty, toimitetaan äänestykset käsien nostolla ja vaadittaessa suljetuilla lipuilla.

Liiton toimihenkilöillä ja liiton hallituksen jäsenillä on osaston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) päätetään osaston hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä;
b) valitaan osaston puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja;
c) valitaan hallituksen muut varsinaiset ja varajäsenet;
d) vahvistetaan suoritetut luottamusmiesvalinnat ja päätetään valittavien luottamusmiesten valintojen vahvistusmenettelystä;
e) valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle;
f) valitaan osaston edustajat ja varaedustajat keskusjärjestön ammatilliseen paikallisjärjestöön ja muihin yhteistoimintajärjestöihin;
g) päätetään tarpeellisten toimikuntien perustamisesta ja valitaan niiden jäsenet;
h) hyväksytään seuraavan kalenterivuoden talousarvio;
i) päätetään työhuonekuntien (klubien) toiminnallisesta tukemisesta ja niille annettavasta taloudellisesta tuesta;
j) hyväksytään edunvalvonta- ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle;
k) päätetään osaston toimihenkilöiden palkkioista;
l) päätetään varsinaisten liittomaksujen lisäksi osastolle mahdollisesti kannettavasta jäsenmaksusta ja sen suuruudesta;
m) päätetään osaston kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n toisen kohdan mukaisesti; sekä
n) päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös;
b) luetaan tilintarkastajien lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta; sekä
d) päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista.

8 § OSASTON HALLITUS

Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa osaston syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään kaksi mutta enintään 10 muuta varsinaista jäsentä sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan.

Puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja eroaa tai erotetaan kesken toimikautta, osaston on kutsuttava koolle ylimääräinen osaston kokous, jossa valitaan uusi toimihenkilö eronneen tai erotetun tilalle.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai muista osaston jäsenistä opintosihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Mikäli nämä eivät ole hallituksen jäseniä, heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa ellei hallitus toisin päätä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö muista jäsenistä on läsnä.

Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä varapuheenjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa.

Hallituksen jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta (3) peräkkäisestä hallituksen kokouksesta, voidaan osaston kokouksen päätöksellä erottaa hallituksesta.

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja osaston kokouksissa. Hän valvoo sääntöjen, osaston päätösten ja liiton hallituksen antamien ohjeiden noudattamista sekä sitä, että osaston muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

Sihteeri laatii osaston ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan, laatii ehdotuksen osaston toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihdon sekä huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorittamisesta.

Taloudenhoitaja hoitaa osaston kirjanpidon, laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi ja valvoo, että jäsenet suorittavat jäsenmaksunsa sekä tekee muut hallituksen hänen tehtäväkseen määräämät osaston taloutta koskevat tehtävät.

Opintosihteeri suunnittelee ja toteuttaa osaston opinto- ja koulutustoimintaa, valvoo ja opastaa osaston opinto-ohjaajien työtä sekä tiedottaa jäsenille opinto- ja koulutusmahdollisuuksista.

Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti osaston omaisuutta ja tallettaa sen varat luotettavasti ja osastolle edullisesti. Hallituksen jäsenet vastaavat vahingosta, jonka heidän huolimattomuutensa tai lain taikka osaston sääntöjen vastainen toimintansa on osastolle aiheuttanut. Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdyn päätöksen johdosta, on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu päätöksen täytäntöönpanoon.

Hallituksen on pidettävä luetteloa osaston jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus.

9 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Osaston tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen hyväksymät päättyneen kalenterivuoden tilit ja tilinpäätös sekä muut tarpeelliset asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien tulee tarkastaa osaston tilit, omaisuus ja hallinto sekä laatia tilintarkastuskertomus, joka sisältää kannanoton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilintarkastajien tulee luovuttaa asiakirjat tarkastettuina ja lausunnolla varustettuna viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Tilintarkastajilla on oikeus muinakin aikoina siitä ennakolta ilmoittamatta tarkastaa osaston tilit.

10 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Kun jäsen huomaa kärsineensä vääryyttä osaston tai sen hallituksen taholta, hänellä on oikeus tehdä tästä kirjallinen ilmoitus liiton hallitukselle. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun ko. jäsen sai tiedon osaston tai sen hallituksen tekemästä ilmoituksen aiheuttavasta päätöksestä.

Osaston ja liiton hallituksen väliset erimielisyydet ratkaisee liiton edustajisto.

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan liiton sääntöjä sekä liiton hallituksen antamia ohjeita ja sääntötulkintoja.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA OSASTON PURKAMINEN

Näihin sääntöihin tehtäville muutoksille on saatava liiton edustajiston suostumus. Mikäli muutos koskee vain osaston nimeä ja nimenmuutoksen aiheuttamia muutoksia säännöissä, ne voidaan tehdä liiton hallituksen suostumuksella.

Osaston purkamisesta päättää osaston kokous. Purkamisesitys on käsiteltävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä osaston kokouksessa. Päätös osaston purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

Jos osasto on edellisessä kohdassa mainituin tavoin päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan pesänselvityksen jälkeen jäljellä oleva omaisuus säilytettäväksi Sähköalojen ammattiliitto ry:lle. Ellei osasto kolmen (3) vuoden kuluessa aloita toimintaansa uudelleen, varat jäävät liitolle. Osaston purkauduttua sen hallituksen jäsenet tai valitut selvitysmiehet ovat vastuussa osaston varoista, omaisuudesta ja asiakirjoista, kunnes ne on luovutettu liitolle ja se on hyväksynyt osaston tiliselvityksen.

Jos osasto päättää purkautua osastorakenteen uudistamisen vuoksi, osaston varat ja omaisuus siirretään purkautumisesta johtuvien selvitystoimien tultua suoritetuiksi sille rekisteröidylle osastolle, johon purkautuva osasto sulautuu taikka purkautuvien osastojen tilalle perustettavalle rekisteröidylle osastolle. Jos osaston jäsenet siirtyvät useampaan osastoon, purkautuvan osaston varat ja omaisuus siirretään siirtyvien jäsenluvun suhteessa vastaanottaville osastoille.